ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - HMA

Hits: 24751

Το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) είναι μια ηλεκτρονική υπηρεσία που παρέχεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ypeka.gr) και περιλαμβάνει

 • την ηλεκτρονική εγγραφή των Επιχειρήσεων που παράγουν απόβλητα ή εμπλέκονται στη διαδικασία συλλογής/μεταφοράς αποβλήτων στο μητρώο αποβλήτων
 • την καταχώρηση της ετήσιας έκθεσης παραγωγού αποβλήτων

Η εταιρία μας αναλαμβάνει την ορθή καταχώρηση της επιχείρησής σας στο ΗΜΑ, συμπληρώνοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την κατάταξη της επιχείρησης, μεταξύ το οποίων τα εξής

 • κωδικοί επιχείρησης κατά NACE2
 • κατάταξη σύμφωνα με την ΔΙΠΑ/37674/2016
 • κατάταξη σύμφωνα με το άρθρο 8 της ΚΥΑ 36060/2013
 • κατάταξη σύμφωνα με τον κανονισμό 166/2006 (ERPTR– Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο)
 • επιλογή των κωδικών ΕΚΑ (EWC) για την επιχείρησή σας
 • αντιστοίχιση εργασιών διαχείρισης για κάθε απόβλητο (recycling-recovery-disposal D1-D14 R1-R)

Η εταιρία μας αναλαμβάνει επίσης την συμπλήρωση και καταχώρηση στο ΗΜΑ των ετήσιων εκθέσεων αποβλήτων για τα προηγούμενα έτη, εξασφαλίζοντας την ταυτοποίηση των δηλουμένων στοιχείων με αυτά που θα δηλώσουν οι εταιρίες συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων που έχουν συλλέξει εντός του 2015 & 2016 τα παραγόμενα απόβλητα. Η δηλώσεις της επιχείρησής σας θα διασταυρωθούν με τις δηλώσεις των εταιριών συλλογής και μεταφοράς σε επίπεδο είδους αποβλήτων (σωστή επιλογή ΕΚΑ) αλλά και ποσότητας κάθε ΕΚΑ σε μονάδα βάρους.

ΟΡΘΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΑΣ

Η επιχείρησή σας παράγει απόβλητα τα οποία εμπίπτουν σε περίπου 10-20 κατηγορίες ΕΚΑ (μέσος όρος). Προσαρμόζουμε την επιλογή ΕΚΑ στις δυνατότητες και τις συνήθειες της επιχείρησής σας έτσι ώστε να υπάρξει όσο το δυνατόν μικρότερη αλλαγή στην καθημερινότητα της επιχείρησης και ταυτόχρονα μηδενικό επιπλέον κόστος, πάντα εντός των προδιαγραφών της νομοθεσίας. Είναι εξαιρετικά σημαντική η ορθή επιλογή των ΕΚΑ ώστε να μην δημιουργηθούν επιπλέον απαιτήσεις στην διαχείριση των αποβλήτων στο 2017.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΑΣ ΣΤΟ ΗΜΑ

Για την ορθή καταχώρηση της επιχείρησής σας στο ΗΜΑ, έχουμε δημιουργήσει μια φόρμα συμπλήρωσης στοιχείων της επιχείρησης. Συμπληρώνετε την φόρμα και την αποστέλλετε σε εμάς μαζί με την άδεια λειτουργίας της επιχείρησής σας, την έγκριση περιβαλλοντικών όρων ή τις περιβαλλοντικές δεσμεύσεις της επιχείρησης, και την φωτοτυπία της ταυτότητας του διαχειριστή της επιχείρησης. Εάν η επιχείρηση έχει κάνει χειρόγραφη δήλωση της παραγωγής αποβλήτων για τα ετη 2015 & 2016 καλό είναι να τις συμπεριλάβετε στα έγγραφα.

Κατεβάστε τη φόρμα πατώντας εδώ.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ – ΗΜΑ

Η προθεσμία για την καταχώρηση των επιχειρήσεων στο ΗΜΑ και της υποβολής των ετήσιων δηλώσεων αποβλήτων είναι η 28/02/2018. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΗΜΑ & ΕΚΑ

Παρακάτω θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες σε μορφή ερωτο-απαντήσεων. Σημειώνουμε ότι εκφράζονται υποκειμενικές απόψεις και υποκειμενική ερμηνεία της υπάρχουσας νομοθεσίας, βασισμένα στην εκτεταμένη εμπειρία της εταιρίας μας σε θέματα περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Σε κάθε περίπτωση ο περιβαλλοντικός σύμβουλος της επιχείρησής σας θα σας κατευθύνει σωστά.

Ποιες επιχειρήσεις έχουν υποχρέωση εγγραφής στο ΗΜΑ;
Υποχρέωση εγγραφής στο ΗΜΑ έχουν
 • όλες οι επιχειρήσεις, οι εγκαταστάσεις των οποίων παράγουν απόβλητα ή πραγματοποιούν εργασίες επεξεργασίας αποβλήτων, εφόσον εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Α του Ν. 4014/2011 (Α' 209).
 • όλες οι επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των ΟΤΑ, που συλλέγουν ή μεταφέρουν απόβλητα και έχουν την υποχρέωση να διαθέτου, προς τούτο άδεια συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων, σύμφωνα με το άρθρο 36, παράγραφος 4 του Ν. 4042/2012 (Α' 24).
 • όλοι οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' Βαθμού για τα δημοτικά απόβλητα που παράγουν και διαχειρίζονται.
Ποιες επιχειρήσεις θεωρούνται παραγωγοί αποβλήτων;
Σύμφωνα με την ΚΥΑ 43942/4026 (ΦΕΚ Β’ 2992/19-09-2016), παραγωγοί αποβλήτων με υποχρέωση εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) είναι όλες οι επιχειρήσεις οι οποίες υπόκυνται σε οποιουδήποτε επιπέδου περιβαλλοντική αδειοδότηση (ΑΕΠΟ Α1, ΑΕΠΟ Α2, ΠΠΔ). Πρόκειται για τις επιχειρήσεις οι οποίες για την νόμιμη λειτουργία τους είτε έχουν δεσμευτεί είτε τους έχουν επιβληθεί συγκεκριμένοι όροι για την διαχείρηση των αποβλήτων τους, από τον φορέα αδειόδοτησής τους.

ΠΡΟΣΟΧΗ, η απαίτηση ή μη περιβαλλοντικής αδειοδότησης ως κριτήριο για την υποχρέωση εγγραφής στο ΗΜΑ, νοείται βάσει των διατάξεων του Ν.4014/2011. Υπάρχει περίπτωση επιχειρήσεις οι οποίες αδειοδοτήθηκαν προ της εναρξης ισχύος του Ν.4014/2011 χωρίς την απαίτηση περιβαλλοντικής μελέτης, μετά την ισχύ του, να εντάσσονται πλέον στις κατηγορίες παραγωγών αποβλήτων, και άρα να υποχρεούνται να εγγραφούν στο ΗΜΑ.

Τέλος, υπάρχουν και δραστηριότητες οι οποίες εντάσσονται στις διατάξεις του ΗΜΑ ενώ δεν έχουν την υποχρέωση περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Παράδειγμα είναι ιατρεία συγκεκριμένων ειδικοτήτων, ή κάποιες αγροτικές δραστηριότητες.

Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να αποσαφηνίσουμε εάν έχει η επιχείρησή σας υποχρέωση εγγραφής στο ΗΜΑ και ετήσιας έκθεσης παραγωγής αποβλήτων.
Η επιχείρησή μου έχει καταθέσει έκθεση  αποβλήτων για το 2015. Αυτό σημαίνει πως είναι ήδη καταχωρημένη στο ΗΜΑ;
Η υποχρέωση εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) καθώς και η ηλεκτρονική υποβολή των ετήσιων εκθέσεων παραγωγού αποβλήτων προέκυψε μετά την έναρξη λειτουργίας του ΗΜΑ με την ΥΑ 43942/4026/2016. Άρα η εγγραφή στο ΗΜΑ προέκυψε μετά την 19/09/2016 και συνεπακόλουθα δεν υπάρχει σχέση μεταξύ του παλαιού καθεστώτος δηλώσεων παραγωγής αποβλήτων με το νέο πλαίσιο που θέτει το ΗΜΑ.

Σε ότι αφορά στην έκθεση παραγωγού αποβλήτων του 2015, καλώς συμπληρώθηκε, απλά θα πρέπει να καταχωρηθεί εκ νέου, μαζί με την έκθεση παραγωγού αποβλήτων για το 2016, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΗΜΑ, μέχρι την 20/07/2017.
Η επιχείρηση δεν έχει καταθέσει έκθεση παραγωγού αποβλήτων εδώ και χρόνια.
Το νέο καθεστώς του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ) δεν έχει καμία σχέση με το καθεστώς χειρόγραφων εκθέσεων αποβλήτων, και συνεπακόλουθα δεν δικαιολογεί την μη εκπλήρωση υποχρεώσεων της επιχείρησης στο παρελθόν.

Το σημαντικό είναι να συμμορφωθείτε με το νέο πλαίσιο, μέσω του οποίου θα είναι πολύ πιο εύκολο να βρεθούν οι παραβάτες, από ότι στο παρελθόν. Η εταιρία μας αναλαμβάνει εξολοκλήρου την διαδικασία εγγραφής και την συμπλήρωση των εκθέσεων 2015 & 2016, αλλά και την υπενθύμιση των μελλοντικών υποχρεώσεων της επιχείρησης σας.
Η εταιρία μου είναι υπό ίδρυση. Πρέπει να κάνω εγγραφή στο ΗΜΑ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία;
Προφανώς όχι. Μετά όμως την ίδρυση και την αδειοδότηση της επιχείρησής σας θα πρέπει να γίνει η εγγραφή στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ).
Η επιχείρησή μου έκλεισε το 2016. Πρέπει να γίνει καταχώρηση στο ΗΜΑ και έκθεση παραγωγού για το 2015;
 Δεν υπάρχει σαφής απάντηση νομικά, υποκειμενική μας άποψη είναι ότι εφόσον έχετε συμπληρώσει και καταθέσει την χειρόγραφη έκθεση αποβλήτων του 2015, δεν έχετε κάποια περεταίρω υποχρέωση στο νέο καθεστώς του ΗΜΑ.
Τι γίνεται αν η επιχείρηση δεν εγγραφεί στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων ή δεν καταχωρήσει έκθεση αποβλήτων;
Σύμφωνα με την ΥΑ 43942/4026/2016, το διοικητικό πρόστιμο για παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας κυμαίνεται από 50,00€ μέχρι 500.000,00€, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης. Δεν υπάρχει κάποιο επίσημο στοιχείο που να συγκεκριμενοποιεί το ύψος του προστίμου για τα θέματα που θέτονται στο νέο πλαίσιο του ΗΜΑ.
Ποιοι είναι οι Ευρωπαϊκοί Κωδικοί Αποβλήτων (ΕΚΑ) της επιχείρησής μου;
Στον κατάλογο των Ευρωπαϊκών Κωδικών αποβλήτων (ΕΚΑ) υπάρχουν συνολικά 839 διαφορετικοί κωδικοί ΕΚΑ και είναι οργανωμένοι σε 20 ομάδες. Υπάρχουν ΕΚΑ σε διαφορετικές ομάδες τα οποία φαίνονται ή είναι παρόμοια, ενώ υπάρχουν πολλά ΕΚΑ για ένα απόβλητο τα οποία διαφέρουν στην ύπαρξη ή όχι ενός χημικού. Είναι εξαιρετικής σημασίας η σωστή επιλογή των ΕΚΑ έτσι ώστε να μην προκύψουν προβλήματα στην επιχείρηση στο μέλλον.

Η σωστή επιλογή προϋποθέτει γνώση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και εμπειρία.
Η εταιρία μας σας εξασφαλίζει τη σωστή επιλογή ΕΚΑ ώστε να μην αντιμετωπίσετε προβλήματα στη διαδικασία των εκθέσεων αποβλήτων αλλά και σε οποιοδήποτε μελλοντικό έλεγχο.

Ακόμη και αν έχετε κάποιους ΕΚΑ σε έγγραφα της εταιρίας, υπάρχουν ΕΚΑ τα οποία δεν αναφέρονται σε αυτά. Στατιστικά, μία επιχείρηση έχει κατά μέσο όρο 15-20 ΕΚΑ που πρέπει δηλωθούν, και υπάρχουν επιχειρήσεις που μπορεί να παράγουν απόβλητα τα οποία καταχωρούνται μέχρι και σε 40 ΕΚΑ.
Η έκθεση αποβλήτων της επιχείρησης για το 2015 δεν έχει τους σωστούς κωδικούς αποβλήτων (ΕΚΑ).
Θα πρέπει να συζητήσουμε μαζί το θέμα των ηλεκτρονικών εκθέσεων του 2015 και του 2016, και να αποφασίσουμε από κοινού αν θα διατηρήσουμε τους ΕΚΑ και τις ποσότητες των χειρόγραφων εκθέσεων ή αν θα δηλωθούν τα πραγματικά. Η επιλογή θα πρέπει να γίνει σε συνεργασία με την επιχείρηση η οποία ήταν υπεύθυνη για την συλλογή και την μεταφορά των αποβλήτων της επιχείρησης τα έτη 2015 και 2016.
Ποιο είναι το κόστος εγγραφής της επιχείρησης μου στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) και των εκθέσεων αποβλήτων;
Η εγγραφή στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) είναι δωρεάν. Το ίδιο και η ηλεκτρονική καταχώρηση των Ετήσιων Εκθέσεων Αποβλήτων. Οικονομικό κόστος προκύπτει μόνον προς τους επαγγελματίες που αναλαμβάνουν να σας κατευθύνουν και να διεκπεραιώσουν την διαδικασία εγγραφής και δηλώσεων για λογαριασμό σας. Το ύψος του κόστους αυτού διαφέρει ανάλογα με το είδος της επιχείρησης και το είδος των ΕΚΑ που αυτή παράγει.

Επικοινωνήστε με την εταιρία μας για να σας κάνουμε μία οικονομική προσφορά για της προσφερόμενες υπηρεσίες μας.
Τα απόβλητα που δηλώνει η επιχείρηση στην ετήσια έκθεση, δηλώνονται και από την εταιρία συλλογής – μεταφοράς;
Η απάντηση είναι ναι. Η ουσία του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ) είναι η ανίχνευση της πορείας των αποβλήτων από την παραγωγή μέχρι και την τελική διαχείριση τους. Το γεγονός αυτό είναι σημαντικό για την συμπλήρωση των ετήσιων εκθέσεων. Η συνεργασία με την εταιρία μας εγγυάται την πλήρη ταύτιση των δηλώσεων της επιχείρησής σας με τις δηλώσεις της εταιρίας που συνεργάζεστε για τη συλλογή και την μεταφορά των αποβλήτων.
Κάποιοι από τα απόβλητα της επιχείρησής μου έχουν ΕΚΑ που θεωρούνται Επικίνδυνα.
Αρκετοί κωδικοί ΕΚΑ αναγράφονται ως επικίνδυνοι. Επικίνδυνα απόβλητα θεωρούνται αυτά που οι ιδιότητες τους τα καθιστούν εκρηκτικά, οξειδωτικά, εύφλεκτα, ερεθιστικά, επιβλαβή γενικά, τοξικά, μολυσματικά ή/και καρκινογόνα. Στις περισσότερες των περιπτώσεων η επιχείρηση αντιμετοπίζει τα απόβλητα αυτά ήδη με προσοχή. Σε συνεργασία με την εταιρία μας θα βρείτε τον σωστό, ασφαλή και οικονομικό τρόπο τα απόβλητα της επιχείρησης να τα αποθηκεύετε προσωρινά και να τα διαθέτετε στην εταιρία συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων που συνεργάζεστε.
Η κατηγορία της επιχείρησης απαιτεί ΕΚΑ, τα οποία η δική μου επιχείρηση δεν παράγει. Πρέπει να δηλωθούν;
Η επιλογή ΕΚΑ κατά την εγγραφή της επιχείρησης στο ΗΜΑ είναι πολύ σημαντική υπόθεση, και πρέπει να γίνει σε συνεργασία με μηχανικό έμπειρο στην περιβαλλοντική νομοθεσία. Η επιλογή των ΕΚΑ κατά την εγγραφή δεν προϋποθέτει και την αντίστοιχη παραγωγή του αποβλήτου εντός του έτους. Με άλλα λόγια, μπορεί η επιχείρηση να είναι ικανή να παράγει ένα απόβλητο αλλά μπορεί στην διάρκεια του έτους να μην το παράγει. Ο ΕΚΑ δηλώνεται στην εγγραφή της εγκατάστασης και δηλώνεται με μηδενική ποσότητα κατά την ετήσια έκθεση.
Τα παραστατικά από την εταιρία συλλογής και μεταφοράς των αποβλήτων αναγράφονται σε λίτρα, σε τεμάχια ή σε κιλά.
Η ετήσιες εκθέσεις των αποβλήτων των ετών 2015 και 2016, καθώς και οι μελλοντικές εκθέσεις αποβλήτων, χρησιμοποιούν ως μονάδα μέτρησης τον τόνο. Η εταιρία μας, ανάλογα με τον τύπο του αποβλήτου, και σε συνεργασία με την εταιρία συλλογής και μεταφοράς, υπολογίζει το βάρος τεμαχίου, ή το ειδικό βάρος υγρών, προκειμένου να συμπληρώσει την ετήσια έκθεση αποβλήτων της επιχείρησής σας σε τόνους, που είναι και η μονάδα μέτρησης στις ετήσιες εκθέσεις.
Δεν έχω τιμολόγια/παραστατικά για τα απόβλητα των ετών 2015 και 2016. Η εταιρία χρησιμοποιούσε μπλε κάδους του δήμου.
Αν τα απόβλητα της επιχείρησης θεωρούνται δημοτικά, τότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αυτό το γεγονός βέβαια δεν απαλλάσσει την επιχείρηση από την υποχρέωση να δηλώσει τους συγκεκριμένους κωδικούς αποβλήτων ΕΚΑ κατά την εγγραφή στο ΗΜΑ, καθώς και από την υποχρέωση να συμπεριλάβει τα απόβλητα αυτά στην ετήσια έκθεση αποβλήτων αναγράφοντας ως παραλήπτη την αντίστοιχη υπηρεσία του δήμου σας.

Προσοχή πρέπει να δοθεί βέβαια στο να εμπίπτουν τα απόβλητα της επιχείρησης στα ΕΚΑ των δημοτικών αποβλήτων. Για παράδειγμα τα άδεια πλαστικά δοχεία λαδιού μηχανής στα συνεργεία οχημάτων, θεωρούνται επικίνδυνα απόβλητα με ξεχωριστό ΕΚΑ, και δεν επιτρέπεται η απόρριψη τους σε μπλε κάδους του δήμου. Σε συνεργασία με τους μηχανικούς της εταιρίας μας θα διευθετηθούν τέτοιου είδους θέματα για την αποφυγή λαθών που μπορούν να κοστίσουν στην επιχείρηση.
Η επιχείρηση παράγει μικρή ποσότητα αποβλήτων, τα οποία αποθηκεύει για περισσότερο από ένα έτος.
Κανένα πρόβλημα σε αυτή την περίπτωση. Το σύστημα προβλέπει την αποθήκευση απόβλητων εντός της εγκατάστασης και την διάθεσή τους σε επόμενη χρήση. Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή διότι μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος θα διασταυρώνεται το συνολικό άθροισμα των αποθηκευμένων αποβλήτων μιας χρήσης με την παραγωγή και την διάθεση της επόμενης. Οπότε είναι σημαντικό τα νούμερα να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στην πραγματικότητα.

 

Με την επιφύλαξη κάθε νόμινου δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της Αυσαρίδης-Βουτσάς Ο.Ε.. πηγή: www.ypeka.gr, wrm.ypeka.gr